Projektai

 • Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

  Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

  Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

  Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

  Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.

  Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:
  Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas. Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

  Bus parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.

  Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų.

  Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)  1-4 kl. mokymo priemonių ir įrangos komplektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

  5-8 kl. mokymo priemonių ir įrangos komplektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmi

  Skaityti toliau

 • Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001)

  Projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001
  Projekto trukmė 2018 m. spalio 10 d. – 2021 m. spalio 30 d.

  Projekto vertė 2 023 000,00 Eur

  Trumpas projekto apibūdinimas

  Projekto tikslas – įtvirtinti kokybės siekimo ciklą, tobulinant švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) veiklą.

  Projekto uždavinys: tobulinti ir plėtoti neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos vertinimo sistemą.

  Pagrindiniai projekto rezultatai:
  • parengtos ir išbandytos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo metodikos;
  • įgalinta neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodika;
  • plėtojamas švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų kompetencijų ir veiklos vertinimas;
  • parengtas bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų pažangos stebėsenos vertinimo modelis;
  • sukurta išorinio vertinimo virtuali aplinka elektroninėje erdvėje bei plėtojama internetinė mokyklų įsivertinimo ir veiklos tobulinimo sistema.
  Projekto metu pasiekti rezultatai prisidės prie nacionalinės švietimo politikos ir ES strateginių nuostatų ir rekomendacijų dėl mokinių ugdymo pasiekimų pagerinimo, skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje, įgyvendinimo (2014-09-08; C(2014)6397). Projekto tikslinės grupės: švietimo įstaigų darbuotojai ir švietimo paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojai, ekspertai, švietimo valdymo ir savivaldos subjektų darbuotojai (atstovai).

  Skaityti toliau

 • "Zipio draugai" - pirmų klasių mokiniams

  Tarptautinės programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis, bet ir patiems netapti priekabiautojais.
 • Programa „Obuolio draugai“

  Programa „Obuolio draugai“

  Tarptautinė programa „Obuolio draugai“ yra ilgai lauktas programos „Zipio draugai“ tęsinys, skirtas jau vyresniems vaikams, t.y. 8 – 10 metų. Dabar šios dvi programos apsijungia į vieną tęstinę dvejų metų ankstyvosios prevencijos programą, kurios pirmoji dalis yra „Zipio draugų“ programą, o antroji – „Obuolio draugų“ programa. Programą „Obuolio draugai“ sudaro šešios dalys arba temos: „Jausmai“, „Bendravi­mas“, „Draugystė“, „Problemų sprendimas“, „Pokyčiai“ ir „Mes galime įveikti.“ Kiekvienai temai skirtos 4 valandėlės, kurių kie­kvienos trukmė – 45 minutės. Valandėles vienus mokslo metus vaikams klasėje veda specialiai paruoštas įgyvendinti programą vaikų klasės ar grupės pedagogas. Programa „Obuolio draugai“ padeda ugdyti vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus: moko vaikus suvokti ir kalbėti apie jausmus, pasakyti tai, ką nori pasakyti, įdėmiai išklausyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams, įveikti vienišumą, atstūmimą, patyčias ar priekabiavimą, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus, netektis ir netgi mirtį. Programa „Obuolio draugai“ pedagogams siūlo visą sistemą gerai apgalvotų uždavinių, būdų ir metodų bei konkrečių praktinių užduočių, kuriuos įvaldęs pedagogas gali efektyviai padėti vaikui išsiugdyti kasdieniam jo gyvenimui ir bendravimui taip reikalingus socialinius gebėjimus. Palyginus su „Zipio draugų“ programa, „Obuolio draugai“ dar nauja programa – ji sukurta 2008 metais. Pirmą kartą programa išbandyta Brazilijoje. Šiuo metu ji įgyvendinama Anglijoje, Airijoje, Brazilijoje, Olandijoje, Norvegijoje ir pas mus Lietuvoje.
 • Lions quest projektas

  Lions quest projektas

  Prieš 20 metų CASEL Jungtinėse amerikos valstijose pradėjo nuosekliai nagrinėti socialinių ir emocinių įgūdžių įtaką akademiniams pasiekimams. Per tuos 20 metų tūkstančiai tyrėjų, mokytojų vaikų specialistų, šeimų ir vaikų tapo šios krypties tyrinėtojais, dalyviais, kritikais ir sekėjais. Per 20 metų šias socialinio ir emocinio ugdymo idėjas, kaip vienas svarbiausias ateinančioms kartoms, pripažino Pasaulio bankas bei Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizacija. LIONS QUEST programos, pradėję savo kelią 1975 metais Ohajo valstijoje, Columbus mieste, 2002 metais tapusios svarbiausiomis Pasaulinio LIONS judėjimo programomis jaunimui, 2006 metais atkeliavo į Lietuvą. Savo kelią šios programos pradėjo Klaipėdoje. Tai buvo pirmieji žingsniai link nuoseklių, ilgalaikių programų diegimo Lietuvos mokyklose, kurių dėka galima sumažinti žalingų įpročių, patyčių skaičių ir paversti mokyklą vaikams palankia aplinka. LIONS QUEST yra moksliniais tyrimais pagrįstos programos. Kaip ir dauguma socialinio ir emocinio ugdymo programų savo prigimtimi yra labai universalios ir tinka daugeliui vaikų ir daugeliui kultūrų. Lietuva nėra išimtis. Per dešimt veiklos metų mokymuose yra dalyvavę daugiau kaip 5000 mokytojų iš visos Lietuvos. Mokėsi arba mokosi tūkstančiai vaikų. Šių programų dėka mokytojai tampa tiesioginiais vaikų psichikos sveikatos kūrėjais. LIONS QUEST sudaro trys pagrindinės programos: PAAUGLYSTĖS KRYŽKELĖS – programa skirta progimnazijoms ir pagrindinėms mokykloms ir pritaikyta darbui 5-8 klasėse. LAIKAS KARTU – programa skirta mažiausiems mūsų piliečiams ir galima ją naudoti nuo priešmokyklinių klasių. RAKTAI Į SĖKMĘ – jaunimo programa, skirta gimnazijų mokiniams ir yra viena stipriausių lyderystės ugdymo programų.
 • „Sveikatiada“

  „Sveikatiada“

  „Sveikatiada“ - tai ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa, kuri suteikia vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą. Organizuojami vaikams įdomūs ir patrauklūs renginiai, kurių metu moksleiviai plečia savo žinias ir supratimą sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityse. Veiklose dalyvauja ne vien moksleiviai, bet ir mokytojai, mokyklų ir darželių administracijos darbuotojai ir tėvai.

  Skaityti toliau

 • Projektas

  Projektas "Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis"

  2017 m. kovo 22 d. pasirašyta sutartis tarp Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros dėl projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis< įgyvendinimo. 2017–2019 m. beveik visos šalies mokyklos , kurios vykdo pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo I pakopos programas, bus aprūpintos gamtos mokslų, šiuolaikinių technologijų, iš dalies matematikos ir informacinių technologijų mokymo priemonėmis ir įranga. Tam yra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, iš viso – 6 950 880,43 eurų. Projektas turi 76 partnerius, kurie yra visos šalies savivaldybės ir 16 valstybinių bendrojo ugdymo mokyklų.

  Skaityti toliau

 • Olweus patyčių prevencijos programa

  Olweus patyčių prevencijos programa

  Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa yra sukurta Norvegijoje. Jos autorius - prof. Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių ir smurto temas. Programa sėkmingai taikoma ne tik Norvegijoje, bet ir kitose šalyse – JAV (36 valstijose), Švedijoje, Islandijoje. Smurto tyrimų ir prevencijos centras JAV, Kolorado valstijoje, paskelbė ją viena iš 12 efektyviausių smurto prevencijos programų pasaulyje. Jos įgyvendinimo rezultatai užsienio šalyse rodo, kad ženkliai sumažėjo patyčios tarp bendraamžių mokykloje (30-70%), taip pat pagerėjo santykiai ne tik tarp bendraamžių, bet ir tarp mokinių ir mokytojų. Šioje programoje dalyvavę mokytojai ir mokiniai įgijo didesnę socialinę kompetenciją, reikšmingai sumažėjo asocialių poelgių (vandalizmo, muštynių, vagysčių, pamokų praleidinėjimo).

  Skaityti toliau

 • „Panašus ir skirtingi“

  „Panašus ir skirtingi“

  Kauno miesto pradinių klasių mokinių IKT projektas „Panašūs ir skirtingi“
 • „Piliečio žadintuvas“

  „Piliečio žadintuvas“

  Projektas „Piliečio žadintuvas“ vykdomas devyniose apskrityse. Jo tikslas – pasitelkiant inovatyvius, pasaulyje pripažintus neformalaus ugdymo metodus (Forumo teatras, Gyvoji biblioteka, Bendraamžių švietimas ir t.t.), ugdyti vaikų gebėjimus identifikuoti aktualias visuomenei ir vietos bendruomenei problemas, suteikti vaikams socialines, pilietines ir komunikacines kompetencijas ir taip skatinti savanorystę.

  Skaityti toliau

 • „Norime gyventi – švariame mieste“

  „Norime gyventi – švariame mieste“

  VI forto mikrorajone 2012-04-18 startavo akcija „Darom Global 2012“.Į šią akciją rinkosi VI forte esančios mikrorajono priešmokyklinio ugdymo įstaigos : „Obelėlė“, „Eglutė“, „Šaltinėlis“ ir Kauno „Nemuno“ vidurinės mokyklos mokiniai bei mokytojai.Ugdytiniai tvarkė ne tik savo įstaigų teritorijas, bet ir VI–to forto Panemunės šilą, Kryžiųkalnelį.Švaros akcijai vadovauja mokyklos mokytojai: Jonas Čerškus, biologijos mokytojas metodininkas ir Jūratė Noreikienė, technologijų vyresnioji mokytoja.Akciją „Darom Global 2012“ vykdysime dar iki balandžio pabaigos. Norime gyventi - švariame mieste.
 • „Sportuoja visa šeima“

  „Sportuoja visa šeima“

  Mokykloje vyko Lietuvos kūno kultūros akademijos sporto biomedicinos fakultetoTaikomosios fizinės veiklos antro kurso studentų renginys „Sportuoja visa šeima“.Renginyje dalyvavo Kauno m. „Nemuno“ vidurinės mokyklos 1-5 klasių mokiniai. Kartudalyvavo jų mokytojai, auklėtojai ir mokinių tėveliai. Šventė vyko tris mėnesius. Rugsėjo mėnesį 1-ių, spalio-3-4 ir lapkričio- 5-6 klasių mokiniams. Renginiui pravesti sudarytas veiklos planą: t įvairūs sportiniai žaidimai, linksmosiosestafetės, šokiai ir kitos linksmybės. Tikslas – atskleisti mokiniams, jog sportas taisveikata, gera nuotaika, bendravimas tarpusavyje bei mokėjimas ne tik laimėti, bet irpralaimėti. Šventė vyko su gera, pakilia, užsidegančia nuotaika. Mokiniai varžėsi ne tik sportinėse rungtyse, bet ir mokėsi šokti. Tai sukėlė mokiniams dargeresnę nuotaiką ir džiaugsmą. Šventės pabaigoje, už aktyvų dalyvavimą, kiekvienai klasei įteiktos padėkos ir krepšeliaisu saldumynais. Visi buvo laimingi, džiaugėsi savo laimėjimais ir dėkojo už gražią, linksmąšventę. Renginys „Sportuoja visa šeima“ pavyko, nes dalyvavo daug vaikų, mokytojų, tėvelių, opatys iš jų sulaukėme šiltų žodžių ir gerų atsiliepimų apie šventę. Taikomosios fizinės veiklos studentai.
 • „Vanduo – gyvybės šaltinis“

  „Vanduo – gyvybės šaltinis“

  Kauno „Nemuno“ vidurinėje mokykloje 2010 m. kovo 22 dieną ošė, taškėsi, šurmuliavo, bangavo, raibuliavo projektas skirtas pasaulinei vandens dienai paminėti. Vadovaujami mokytojos Stasės Sipavičienės 3a klasės mokiniai pradėjo Respublikinio projekto „Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo ugdymo mokykloje“ projektų ciklą. Dirbdami grupelėse vaikai rengė nuotaikingus prisistatymus, mąstė parimę prie įdomių ir sudėtingų užduočių, minė mįsles, kūrė, vaidino, rimavo, dainavo, tyro ir kaip krištolas skaidraus vandens ragavo, o svarbiausiai, naujomis savo žiniomis ir atradimais pasidalino su visais mokyklos pradinių klasių mokiniais ir tėveliais. Po renginio klasės sienos pasipuošė mokinių darbais, mažųjų tyrėjų atradimais, sentencijomis apie vandenį, plakatais, šūkiais, pamokymais.
 • „Sportas vienija kartas“

  „Sportas vienija kartas“

  Šio projekto pradžia 1999 metai. Jame dalyvauja susitikdami krepšinio aikštelėje buvę Kauno „Nemuno" vidurinės mokyklos (buvusi Kauno 21-a vidurinė mokykla) auklėtiniai ir tuo metu esami šios mokyklos mokiniai. Nemažai iš šios mokyklos mokinių žaidė Kauno Žalgirio komandoje.

  Skaityti toliau

 • Consumer Classroom Inter-School Competition 2016 – 2017

  Consumer Classroom Inter-School Competition 2016 – 2017

  Kauno “Nemuno” mokykla – daugiafunkcis centras dalyvauja tarptautiniame projektiniame konkurse, skirtame ugdyti atsakingą požiūrį į elektros energijos vartojimą.

  Skaityti toliau

 • A Key for a Mother

  A Key for a Mother

  It is the 12th year this project is organised to celebrate Mother's Day. Since 2004 it grew from one school project to regional, then to national and in 2015 it became international project with the help of eTwinning. Every year children make a different present for their mothers.

  Skaityti toliau