Specialistai

 • VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTĖS AISTĖS LEKEČINSKĖS  DARBO LAIKAS 

  Savaitės dienos darbo valandos/

  Pirmadienis

  Antradienis

  Trečiadienis

  Ketvirtadienis

  Penktadienis

  Darbo laikas

  8.00-16.30

  -

  8.00-16.30

  -

  8.00-16.30

  Pietų pertrauka

  12.00-12.30

  12.00-12.30

  -

  12.00-12.30

  Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos: 1. Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams teikimas; 2. Informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, renginiuose ir pan.) mokyklos bendruomenei; 3. Mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant; 4. Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius; 5. Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, informacijos dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose teikimas kūno kultūros mokytojams; 6. Informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas ir apibendrinimas; 7. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos pateikimas klasės auklėtojui (mokytojams) ir šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra mokykloje; 8. Dalyvavimas mokyklos socialinės pedagoginės pagalbos teikimo komandoje; 9. Informacijos visuomenės sveikatos centrui teikimas, įtarus užkrečiamąją ligą ar apsinuodijimą mokykloje; 10. Pirmosios medicinos pagalbos teikimas.
 • MOKYKLOS SOCIALINĖS PEDAGOGĖS RŪTOS ŠULIAUSIKIENĖS  DARBO LAIKAS 

  Savaitės dienos darbo valandos/

  Pirmadienis

  Antradienis

  Trečiadienis

  Ketvirtadienis

  Penktadienis

  Darbo laikas

  8.00- 16.00

  8.00-15.30

  8.00-16.30

  8.-15.00

  8.00-15.30

  Pietų pertrauka

  12.00-12.30

  12.00-12.30

  12.00-12.30

  12.00-12.30

  12.00-12.30

  SOCIALINIO PEDAGOGO PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS IR TURINYS
  Socialinio pedagogo veiklos turinys:
  • dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
  • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais, vaikams kylančiais sunkumais (pvz.: mokymosi sunkumai, elgesio ar mokyklos lankymo problemos);
  • inicijuoja, organizuoja socialinius projektus bei vykdo prevencines programas;
  • kartu su klasės vadovais, kitais ugdytojais padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti vaiką, jo socialinius įgūdžius; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi  sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą;
  • bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų; padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą; teikia siūlymus, kaip būtų galima gerinti socialinį-pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką;
  • kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą. Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis įstaigomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;
  • tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį; organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę;
  • atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
  • lanko vaikus jų namuose, jeigu klasės auklėtojas neturi tam galimybių.
  Darbas mokyklos vaiko gerovės komisijoje:
  • analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą;
  • nagrinėja mokinių nenoro lankyti mokyklą, mokyklos nelankymo, baimių eiti į mokyklą, nesėkmingo mokymosi priežastis, imasi veiksmų, padedančių sugrąžinti vaikus į mokyklą ir sėkmingai mokytis;
  • analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų  atvejus, sutartų tikslų dėl vaiko elgsenos gerinimo rezultatus, vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą; teikia rekomendacijas mokytojams dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo su vaikais, kurių elgesys yra nepageidaujamas;
  • konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, mokyklos lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais;
  • teikia pasiūlymus Mokyklos direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo mokinio reikmenimis ir kt.) mokiniams teikimo.
  Mokiniai ir jų tėvai gali kreiptis į socialinę pedagogę, jei:

  mokykloje vaikas susiduria su mokymosi ar kitais sunkumais, kurių jis vienas ar kartu su tėvais nėra pajėgus išspręsti;

  • kyla klausimų ar neaiškumų dėl nemokamo maitinimo mokykloje;
  • mokykloje mokinys patiria patyčias ar fizinį smurtą;
  • mokykloje vaikas turi mokymosi ir/ar elgesio problemų;
  • reikalinga informacija apie įstaigas, teikiančias socialinę, psichologinę ar kitą pagalbą vaikui;
  • siekiama efektyvesnio bendradarbiavimo su mokytojais, mokiniais ar kitų institucijų specialistais.
  Mokytojai gali kreiptis į socialinę pedagogę, jei:
  • pastebi, kad mokinys turi mokymosi ir/ar elgesio problemų;
  • reikalinga pagalba sprendžiant mokiniui ar mokinių grupei mokykloje iškilusias problema, sunkumus;
  • mokiniui ar mokinių grupei reikalinga socialinė-pedagoginė pagalba;

   

 • MOKYKLOS LOGOPEDĖS AIDOS DAUGĖLIENĖS  DARBO LAIKAS

  Savaitės dienos darbo valandos/

  Pirmadienis

  Antradienis

  Trečiadienis

  Ketvirtadienis

  Penktadienis

  Darbo laikas

  11.00-15.00

  10.00-16.00

  11.00-15.00

  11.00-.15.00

  11.00-16.00

  Pietų pertrauka

  -

  -

  -

  -

  -

  LOGOPEDO PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS IR TURINYS
  Vertinimas, problemos nustatymas
  • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus (tiria ir įvertina mokinių tartį, rašymo ir skaitymo
  gebėjimus);
  • nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, dėl jų kylančius specialiuosius ugdymosi poreikius;
  logopedo  pagalbos skyrimas vadovaujantis mokinio įvertinimo informacija, mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų ;
  • mokinių sąrašą, kuriems numatoma (reikia) teikti logopedo pagalbą, suderina  su mokyklos VGK , teikia tvirtinti mokyklos vadovui  ir suderina su pedagogine psichologine tarnyba;
  Logopedo pagalbos teikimas
  mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų šalinimas, individualių, pogrupinių, grupinių užsiėmimų (pratybų) metu,
  • šalina mokinių tarties sutrikimus bei padeda vaikams, susiduriantiems su mokymosi sunkumais skaitymo bei rašymo srityse (pagalba mokiniams teikiama ne pamokų metu);
  • 2–3 mėnesius stebi mokinius, kuriems pašalintas kalbos ar kitas komunikacijos sutrikimas.
  Darbas mokyklos gerovės komisijoje
  • padeda nustatyti kitus mokinių specialiuosius poreikius;
  • ruošia dokumentus siunčiant mokinius nuodugniam ištyrimui į Pedagoginę psichologinę tarnybą.
  Mokyklos bendruomenės narių konsultavimas, švietimas
  • konsultuoja  mokytojus, mokinių tėvus (įstatyminius atstovus) logopedinės pagalbos teikimo
  mokiniams klausimais;
  • padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba,
  mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;
  • šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais mokinių kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų
  prevencijos ir jų šalinimo klausimais.
  Kita veikla
  • rengia logopedinės pagalbos teikimo procese naudojamas specialiąsias mokymo  priemones;
  pildo teisės aktuose nustatytus logopedo veiklos dokumentus.

  Tėvai gali kreiptis į logopedę, jei:

  • vaikas netaisyklingai taria ar netaria garsų;
  • vaiko kalbos išsivystymas neatitinka amžiaus;
  • rašydamas praleidžia raides, sukeičia jas vietomis, vienas raides keičia kitomis;
  • sunkiai sekasi išmokti skaityti.

  Mokytojai gali kreiptis į logopedę, jei:

  • reikia pagalbos parenkant mokiniams mokymo medžiagą ir mokymo priemones;
  • iškilo klausimų dėl specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo.
 • MOKYKLOS SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS RENATOS ADOMAVIČIENĖS DARBO LAIKAS

  Savaitės dienos darbo valandos/

  Pirmadienis

  Antradienis

  Trečiadienis

  Ketvirtadienis

  Penktadienis

  Darbo laikas

   (11,5)

  -

  8.00-13.00

  8.00-13.00

  17.00-18.30

  -

  Pietų pertrauka

  -

  -

  -

  -

  -

   

  SPECIALIOJO  PEDAGOGO PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS IR TURINYS

  Specialiosios pedagoginės pagalbos tikslas – užtikrinti specialiųjų poreikių turinčio mokinio ugdymo(si) veiksmingumą.

  Įvertinimas, problemos nustatymas
  • atlieka mokinių pedagoginį vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;
  • nustato mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius;
  • vertina specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio pažangą.
  Specialiosios pedagogės pagalbos teikimas
  • padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti dalyko programą, užpildyti jų programinių žinių spragas (su mokiniu dirbama pamokų metu, specialiojo pedagogo kabinete); 
  • atsižvelgdama į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus, lavina jo gebėjimus, sutrikusias funkcijas.
  Darbas mokyklos vaiko gerovės komisijoje
  • ruošia dokumentus Vaiko gerovės komisijai;
  • ruošia dokumentus siunčiant mokinius nuodugniam ištyrimui į Pedagoginę psichologinę tarnybą.
  Mokyklos bendruomenės narių konsultavimas, švietimas
  • konsultuoja mokinių tėvus, vaikų ugdymo ir specialiųjų poreikių tenkinimo klausimais;
  • konsultuoja mokytojus, mokinių specialiųjų poreikių tenkinimo klausimais, pataria, kaip pritaikyti mokomąją medžiagą ir metodines priemones, pritaikyti ir/ar individualizuoti bendrąsias programas;
  • šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
  Kita veikla
  • rengia specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo procese naudojamas specialiąsias mokymo priemones;
  • pildo teisės aktuose nustatytus specialiojo pedagogo veiklos dokumentus.
  Tėvai gali kreiptis į specialiąją pedagogę, jei:
  • vaikas užmiršta, kas užduota, nuolat pamiršta ką nors atsinešti;
  • vaikui sunku nusiteikti darbui, planuoti veiklą;
  • patiria sunkumų skaitydamas, rašydamas keičia, praleidžia raides;
  • sunkiai įsimena, įsisavina mokomąją medžiagą.
  Mokytojai gali kreiptis į specialiąją pedagogę, jei:
  • iškyla mokinio ugdymo sunkumų ir (ar) mokinio pasiekimai neatitinka bendrosiose programose numatyto patenkinamo pasiekimų lygio;
  • reikia pagalbos pritaikant bendrąsias programas, individualizuojant programas, parenkant mokiniams mokymo medžiagą, mokymo būdus ir metodus, mokymo priemones;
  • iškilo kitų klausimų dėl specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo.
 • MOKYKLOS PSICHOLOGĖS GINTĖS ULINSKAITĖS DARBO LAIKAS

  Savaitės dienos darbo valandos/

  Pirmadienis

  Antradienis

  Trečiadienis

  Ketvirtadienis

  Penktadienis

  Darbo laikas

  8.00-15.00

  8.00- 13.30

  8.00-14.30

  8.00-10.30

  -

  Pietų pertrauka

  12.30-13.00

  12.00-12.30

  12.30-13.00

  -

  PSICHOLOGO PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS IR TURINYS

  Moksleivių, jų tėvų ar mokytojų konsultavimas.
  Psichologinis įvertinimas.
  Psichologinis švietimas.
  Psichologinių problemų prevencija.
  Rengiamos, organizuojamos ir įgyvendinamos prevencinės priemonės bei programos.

  Mokiniai į mokyklos psichologą kreipiasi, kai:

  • susiduria su mokymosi sunkumais, nenori mokytis ar lankyti pamokų;
  • nori atrasti, koks mokymosi stilius jiems padės pasiekti geriausių rezultatų moksle;
  • susiduria su įvairiomis baimėmis: lankyti mokyklą, kalbėti prieš klasę, rašyti kontrolinius, laikyti egzaminus ir kt.;
  • nori pagerinti savo bendravimo įgūdžius: išmokti valdyti neigiamas emocijas, susidraugauti, atsisakyti drovumo;
  • nori išmokti kūrybiškai spręsti problemas;
  • susiduria su liūdesiu ar nerimu;
  • gedi artimo žmogaus ar naminio gyvūnėlio;
  • liūdi dėl to, kad skiriasi/išsiskyrė ar išvyko gyventi į užsienį tėvai (ar vienas iš jų);
  • nori pasikalbėti su suaugusiuoju, kuris jo nebaus ir neišduos;
  • susiduria su sudėtingomis gyvenimiškomis situacijomis: kur stoti mokytis ir pan.;
  • abejoja dėl savo gebėjimų bei talentų;
  • nori atsisakyti žalingų įpročių;
  • nori tobulėti kaip asmenybė ir t. t.

  Mokinių tėvai į mokyklos psichologą kreipiasi, kai:

  • nori sužinoti vaiko nesėkmių mokykloje priežastis ir spręsti su jomis susijusias problemas

  (mokymosi motyvacijos, nepažangumo, pamokų nelankymo ir t.t.);

  • nori, kad jų vaiko gebėjimai būtų psichologiškai įvertinti dėl specialiojo ugdymo paskyrimo;
  • nori patobulinti bendravimo su vaiku ar vaiko auklėjimo įgūdžius;
  • tiki, kad santykius su vaiku gerinti įmanoma ir niekada ne vėlu;
  • vyksta skyrybų procesas ir tėvai rūpinasi vaiko psichologinės gerovės išsaugojimu;
  • pasikeitė vaiko elgesys ir tėvai neatranda elgesio pokyčių priežasčių;
  • vaikas mikčioja ar jam pasireiškia tikas;
  • vaikas agresyvus, negebantis valdyti neigiamų emocijų;
  • rūpinasi vaiko saugumu mokykloje;
  • vaikas konfliktuoja su mokytoju ar klasės draugais;
  • nori sužinoti ar kyla klausimų apie vaiko raidos ypatumus ir t. t.

  Mokytojai į mokyklos psichologą kreipiasi, kai:

  • nori nustatyti vaiko nesėkmingo mokymosi prielaidas ir bendradarbiauti padedant vaikui pasiekti jo gebėjimus atitinkančius rezultatus;
  • nori parengti ir įgyvendinti mokymosi ar elgesio gerinimo priemones, individualizuoti ugdymą;
  • nori sukurti palankų klasės mikroklimatą;
  • nori paskatinti vaiko mokymosi motyvaciją;
  • susiduria su krizinėmis situacijomis: smurtą šeimoje patiriantis ugdytinis, ugdytinio gedėjimas savižudybė, pedofilijos atvejai, ir pan.

 • Last updated on .