Visos dienos mokykla

Nuo 2018-2020 m. m. „Nemuno“ mokykla dalyvauja visos dienos ugdymo organizavimo modelių išbandyme.  Modelyje dalyvauja mokyklos 1-2 klasių mokiniai.

Visos dienos mokykla (toliau – VDM) – vienas iš mokymosi proceso organizavimo būdų. Jo požymiai: ilgesnis negu įprastai mokykloje praleistas laikas, tikslingai planuojamas ir derinamas formalusis ugdymas ir neformalusis švietimas, teikiama individuali mokymosi, švietimo pagalba ir socialinės paslaugos vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), organizuojamas maitinimas dienos metu, į veiklas aktyviai įtraukiami verslo ir socialiniai partneriai ir užtikrinama saugi aplinka vaikui iki grįžtant į namus.

VDM tikslas – sudaryti sąlygas kokybiškam, socialiai teisingam ir lygias galimybes užtikrinančiam visapusiškam kiekvieno vaiko ugdymui(si) visą dieną saugioje aplinkoje.

VDM uždaviniai:

  • užtikrinti kiekvieno mokinio pažangą ir gerinti pasiekimus;
  • sudaryti sąlygas ugdytis ir gauti reikalingą pagalbą įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;
  • mažinti socialinę atskirtį;
  • užtikrinti lygias galimybes tenkinti socialinius, sveikatos priežiūros, švietimo ir kultūros poreikius;
  • stiprinti formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo dermę;
  • skatinti mokyklos atvirumą ir socialinę partnerytę;
  • skatinti mokyklą ieškoti efektyvių ugdymo organizavimo būdų;
  • sudaryti galimybę šeimoms derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus.

VDM vykdomos programos, teikiamos paslaugos ir veiklos organizuojamos ne tik mokyklos patalpose, jos teritorijoje, bet ir kitose ugdymui, edukacijai, kultūrai, poilsiui, pramogoms vykdyti pritaikytose erdvėse – parkuose, muziejuose, bibliotekose, įmonėse ir kt. 

„Nemuno“ mokykla yra pasirinkusi I modelį, kuris:
apima pirmąją dienos dalį, kurioje įgyvendinamas formalus ugdymas. Antroji dienos dalis yra neprivaloma visiems mokiniams. Joje planuojamos neformaliojo švietimo veiklos, įgyvendinama projektinė veikla, teikiama švietimo pagalba, vykdoma mokinių priežiūra.

 

GRUPĖS AUKLĖTOJA -  Aušra Strodomskienė

DARBO LAIKAS:
I – V  14.00 – 18.00 val.