Informacija apie laisvas darbo vietas

Pareigos-Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (ikimokyklinis skyrius)

Reikalavimai-Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.Turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų nepertraukto pedagoginio darbo stažą. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis bei jų programomis „MS Word“, „MS Exel“, „Outlook“, „Internet Explorer“, „Power Point“. Išmanyti įstaigos veiklos organizavimą, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, darbo teisinius klausimus, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, dokumentų rengimo taisykles. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį.
Sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.Turėti projektų rengimo patirties.
Funkcijos-Organizuoti ir koordinuoti ugdymo planų, programų, projektų rengimą ir vykdymą. Stebėti, analizuoti ir vertinti ugdymo procesą, ugdymo kokybės rezultatus. Kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ugdymo klausimais. Atlikti edukacinių aplinkų, pedagoginių sąlygų gerinimo analizę, planuoti, organizuoti reikalingų priemonių įsigijimą. Kontroliuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo krepšelio lėšų panaudojimą. Vykdyti pedagogų veiklos priežiūrą, organizuoti pedagogų veiklos įsivertinimą, sudaryti jų darbo grafikus bei užsiėmimo tvarkaraščius. Koordinuoti metodinės grupės veiklą, teikti metodinę profesinę pagalbą pedagogams, skatinti pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestacijai. Planuoti, organizuoti (kartu su pedagogais) įstaigos renginius, pedagogų kvalifikacijos tobulinimą. Organizuoti ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimą. Rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, kitų įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus. Rengti statistinių duomenų ataskaitas.
Darbo užmokestis-Pagal darbo krūvį.Darbo užmokestis yra apskaičiuojamas pagal tarifinį sąrašą, kuriame pateikiami duomenys apie jo darbo stažą, išsilavinimą, kvalifikacinę kategoriją, paskirtą darbo krūvį ir nurodomi kiti teisės aktuose nustatyti duomenys, kurių reikia darbo užmokesčiui.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
Gyvenimo aprašymą;
Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją.
Dokumentų priėmimo vieta-Dokumentai priimami „Nemuno„ mokyklos – daugiafunkcio centro raštinėje siunčiant registruotu laišku adresu: A. ir J. Gravrogkų g. 9, Kaunas LT-51453 arba elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai 8-37-454419

Dokumentų priėmimo terminas 2018-04-18

 

  • Atnaujinta .