Apie mokyklą

MOKYKLOS VIZIJA

Moderni, šiuolaikiška, nuolat besimokanti, atskleidžianti kiekvieno mokinio gebėjimus, demokratiškai organizuota, humanizmo principais ir bendražmogiškomis vertybėmis savo veiklą grindžianti mokykla.


MOKYKLOS MISIJA 

Teikti kokybišką ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo išsilavinimą, bendradarbiaujant su tėvais, sudarant sąlygas prasmingai saviraiškai ugdyti vertybines nuostatas, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, meninius ir estetinius gebėjimus, atsakingai kuriantį savo, valstybės ir pasaulio ateitį.


 VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Saugus, sėkmingas, kūrybingas mokinys, turintis savo gyvenimo tikslą, laisvai pasirenkantis naujas veiklas, gebantis planuoti savo gyvenimo karjerą.


STRATEGINIAI TIKSLAI

1. Siekti aukštos ugdymo kokybės, tobulinant pamoką ir jos vadybą, taikant modernias mokymo(si) strategijas, sudarant sąlygas kiekvieno mokinio bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų plėtojimui;
2. Efektyvios pagalbos mokiniui kūrimas;
3. Mokyklos patrauklumo ir įvaizdžio tobulinimas, išnaudojant mokymo(si) grandžių bendradarbiavimą ir komandinį darbą.

 

 

  • Atnaujinta .